Algemene voorwaarden sitesolutions.nl

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Sitesolutions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Sitesolutions
gevestigd in Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder KvK 8162879
b. opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Sitesolutions
producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Sitesolutions een overeenkomst
aangaat of met wie Sitesolutions in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van
een overeenkomst;
c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Sitesolutions en de opdrachtgever tot
stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
d. opdrachtteam: de natuurlijke personen binnen Sitesolutions, zowel individueel als
gezamenlijk, die betrokken zijn bij het verrichten van de werkzaamheden alsmede derden
(zijnde natuurlijke personen buiten Sitesolutions) die door Sitesolutions zijn
ingeschakeld bij het verrichten van de werkzaamheden.
e. werkzaamheden: de door Sitesolutions ingevolge de offerte en/of overeenkomst te
verrichten werkzaamheden

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sitesolutions en de opdrachtgever waarop Sitesolutions deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sitesolutions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Sitesolutions en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Sitesolutions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De
opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Sitesolutions opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Sitesolutions haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Sitesolutions gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Sitesolutions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sitesolutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Sitesolutions binden Sitesolutions niet.
3.8 Opgegeven prijzen in aanbiedingen en offertes zijn in euro’s en exclusief BTW.
3.9 Sitesolutions heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Sitesolutions feitelijk begint met de uitvoering.
4.2 Sitesolutions is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord aan Sitesolutions heeft geretourneerd.

Artikel 5 Looptijd en beeindiging

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
5.2 Beide partijen kunnen de overeenkomst tegen het einde van de maand schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij anders overeen gekomen.
5.3 Indien de duur van de overeenkomst afhankelijk is gesteld van een duidelijk bepaald en vooraf omschreven doelstelling en er dus sprake is van een overeenkomst voor bepaalde
tijd, is, tenzij anders is overeengekomen geen tussentijdse opzegging mogelijk.


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Alle verbintenissen van Sitesolutions voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
6.2 Sitesolutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
6.3 Sitesolutions bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Sitesolutions heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de
overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan
de opdrachtgever door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4 Sitesolutions is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). Sitesolutions is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
6.5 Sitesolutions is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de opdrachtgever de door Sitesolutions verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Sitesolutions gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan
doordat de opdrachtgever de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Sitesolutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft
goedgekeurd.
6.7 Sitesolutions is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen of uitkomsten van de werkzaamheden te actualiseren, naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben
voorgedaan.
6.8 De door Sitesolutions als onderdeel van de werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarden of omstandigheid worden opgevat als een garantie terzake van toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden.

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever draagt er, zowel uit eigen beweging als op verzoek van Sitesolutions, zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Sitesolutions aangeeft dat deze redelijkerwijs noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar zijn.
7.2 Indien de opdrachtgever programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Sitesolutions ter
beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Sitesolutions voorgeschreven specificaties. Sitesolutions is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld
van Sitesolutions.
7.3 De opdrachtgever is gehouden Sitesolutions onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.4 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Sitesolutions onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
7.5 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan Sitesolutions ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn tenzij uit de aard van de werkzaamheden anders voortvloeit.
7.5 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichting heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft Sitesolutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
7.6 Sitesolutions gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
7.7 Sitesolutions is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever gelden schade voortvloeiende uit het door de opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering
van de werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken. De opdrachtgever vrijwaart Sitesolutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 7B Eigen verantwoordelijkheid opdrachtgever
7.8 Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Sitesolutions bij de uitvoering van de werkzaamheden, blijft opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk
voor onder meer:
– het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf, de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten en zijn eigen zakelijke aangelegenheden;
– de door opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Sitesolutions geleverde adviezen, aanbevelingen of overige uitkomsten van de werkzaamheden wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
– de door opdrachtgever genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beeinvloed. Sitesolutions zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiele en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Sitesolutions de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
8.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Sitesolutions geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan
Sitesolutions kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Honorarium

9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.
9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Sitesolutions. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Sitesolutions, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
9.3 Sitesolutions is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Sitesolutions kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien
van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
9.4 Sitesolutions is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd
ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Sitesolutions, dat in redelijkheid niet van Sitesolutions mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.5 De opdrachtgever is in geval van een prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de
bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
9.6 Sitesolutions zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Sitesolutions zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9.7 Het geoffreerde tarief van sitesolutions betreft een abonnementstarief dat maandelijks wordt gefactureerd. Het staat sitesolutions vrij naar eigen inzicht maandelijks wel of geen werkzaamheden te verrichten. Sitesolutions zal er voor zorgdraden dat het gedurende de contractperiode alle uren zal maken zoals overeengekomen.
9.8 Indien het voorkomt dat er in 1 of meerdere maanden geen werkzaamheden zijn verricht door sitesolutions zal dit in geen enkel geval reden zijn voor terugbetaling van het reeds gefactureerde tarief.

Artikel 10 Oplevering

10.1 De door Sitesolutions opgegeven oplevertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
10.2 In een geval dat enig door hem geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Sitesolutions slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan zijn doen en/of laten valt toe te
schrijven.
10.3 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Sitesolutions ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
10.3 Bij periodieke optimalisatie van accounts is er geen sprake van een opleveringstermijn.

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Sitesolutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
11.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de
vordering te voldoen, kan Sitesolutions de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Sitesolutions op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.4 Sitesolutions kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden,
ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan
Sitesolutions verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 12 Klachten

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking aan Sitesolutions kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Sitesolutions in staat is adequaat te reageren.
12.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Sitesolutions de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zonodig de gelegenheid te geven
om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 Sitesolutions is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
13.2 Voorts is Sitesolutions bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Sitesolutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Sitesolutions ter
kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de
opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sitesolutions op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Sitesolutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

14.1 Indien Sitesolutions aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het ter beschikking gestelde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren.
14.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Sitesolutions het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Sitesolutions zal de werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden
verwacht. Sitesolutions is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Sitesolutions.
15.2 Sitesolutions kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 17 van deze
algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
15.3 Sitesolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sitesolutions is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sitesolutions
kenbaar behoorde te zijn.
15.4 Indien Sitesolutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sitesolutions beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
15.5 Sitesolutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sitesolutions of diens ondergeschikten.
15.7 Buiten de in artikel 15.1, 15.4 en 15.5 genoemde gevallen rust op Sitesolutions geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
15.8 Sitesolutions zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Sitesolutions is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van
Sitesolutions optreden.
15.9 De in artikel 15 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel Sitesolutions als de personen, individueel als gezamenlijk, binnen het opdrachtteam.
15.10 Sitesolutions aanvaart geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Sitesolutions in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.11 Alle aanspraken jegens Sitesolutions die niet binnen 3 maanden na hun ontstaan bij Sitesolutions zijn ingediend, vervallen door verjaring.

15.12 De eindverantwoordelijkheid voor het tijdig controleren van advertentiebudgetten berust exclusief bij de Opdrachtgever, niettegenstaande het feit dat het budget gezamenlijk wordt beheerd in samenspraak met de Opdrachtnemer. Het is de plicht van de Opdrachtgever om onverwijld melding te maken van enige discrepanties, en deze direct schriftelijk door te geven aan de Opdrachtnemer na ontdekking.

15.13 Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om tijdig onjuistheden of fouten in het Google Ads-account te ontdekken en te melden. Sitesolutions is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die voortvloeien uit het niet-tijdig ontdekken en melden van dergelijke onjuistheden of fouten door de Opdrachtgever. Voor de procedure betreffende het controleren van advertentiebudgetten wordt verwezen naar clausule 15.15 van deze voorwaarden.

15.14 Facturatie met betrekking tot advertentie-uitgaven in Google ads vindt geheel plaats tussen Google en de Opdrachtgever, zonder tussenkomst of extra kosten van Sitesolutions. Google factureert direct naar opdrachtgever. Opdrachtgever heeft ten alle tijde de mogelijkheid om zelf in te loggen op het Google Ads-account om facturen te controleren, downloaden te bekijken en te betalen. Mocht het de Opdrachtgever niet lukken om in te loggen in het Google ads account, dan zal Sitesolutions.nl assistentie verlenen. Echter het blijft de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de Google Ads facturen te controleren, te beheren en tijdig te betalen.

15.15 Het is de plicht van de Opdrachtgever om de ads budgetten periodiek te controleren, naargelang de frequentie die de Opdrachtgever zelf wenst. Het controleren van budgetten is bijvoorbeeld mogelijk via de door Opdrachtnemer verstrekte rapportage, hetzij door schriftelijk navraag te doen bij Sitesolutions, hetzij door de maandelijkse afschrijvingen te controleren via de door Opdrachtgever zelf ingestelde betaalmethode in het account, hetzij door zelf in te loggen in het Google ads account, hetzij dmv schriftelijke communicatie en overleg (email) tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Opdrachtgever dient eventuele discrepanties in ads budget direct bij constatering te melden aan de Opdrachtnemer.

Artikel 16 Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart Sitesolutions voor alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden (waaronder o.m. aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt), tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Sitesolutions.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Van overmacht aan de zijde van Sitesolutions is onder andere sprake indien Sitesolutions verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie,
molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt
begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van
weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Sitesolutions als in het bedrijf van de opdrachtgever als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
17.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Sitesolutions ten gevolge waarvan Sitesolutions zijn verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
17.3 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Sitesolutions langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
17.4 Voor zover Sitesolutions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sitesolutions gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als
ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
18.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Sitesolutions gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Sitesolutions zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Sitesolutions niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendom

19.1 Alle door Sitesolutions verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sitesolutions worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
19.2 Sitesolutions behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
19.3 Overdracht van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en overdracht van andere daaruit voortvloeiende bevoegdheden vindt pas plaats nadat Sitesolutions en
de opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 20 Persoonsgegevens

20.1 Partijen staan jegens elkaar in voor de naleving van alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede uit andere Nederlandse of internationale wetgeving op het gebied van privacy voortvloeiende verplichtingen, voor zover de ietnaleving de belangen van de andere partij aantast.
20.2 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens handelt Sitesolutions in opdracht van de opdrachtgever. De verwerking door Sitesolutions van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de overeenkomst.
20.3 Sitesolutions verplicht zichzelf, en al zijn bij de verwerking van persoonsgegevens in te schakelen medewerkers tot geheimhouding van de door de opdrachtgever aan hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
20.4 Sitesolutions stelt enkel persoonsgegevens van consumenten aan derden ter beschikking voor bepaalde diensten indien daarover overeenstemming is bereikt met de consument en in opdracht van de opdrachtgever, dan wel op grond van wettelijke verplichtingen. In dit laatste geval zal Sitesolutions de opdrachtgever direct op de hoogte stellen van een dergelijke verstrekking. Sitesolutions kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei misbruik van deze gegevens door derden.
20.5 De opdrachtgever heeft zich er van vergewist, dat Sitesolutions voldoende waarborgen biedt met betrekking tot de wettelijk vereiste technische en organisatorische beveiliging van deze persoonsgegevens.
20.6 Buiten zijn eigen technische platform aanvaardt Sitesolutions geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens.
20.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van inzage/correctierecht van personen van wie persoonsgegevens zijn verzameld/verwerkt.

Artikel 22 Overige bepalingen
21.1 Sitesolutions behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
Sitesolutions zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking in werking.
21.2 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de
opdrachtgever.
21.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
21.4 Op elke overeenkomst tussen Sitesolutions en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Aldus gedeponeerd www.voorwaarden.net onder de naam sitesolutions.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten op basis waarvan sitesolutions.nl goederen of diensten van welke aard ook levert,
zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van sitesolutions.nl van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 oktober 2023. De algemene voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.